Doelstelling

Zoals hierboven kort geschetst, streeft Marhaba naar een veilige en leefbare woon- en leefomgeving in bredere zin. In dit kader wil onze organisatie een bijdrage leveren aan de dialoog tussen diverse bewoners en bewonersgroepen met verschillende achtergronden.

Ook heeft Marhaba zich het bevorderen van emancipatie, participatie en integratie van haar achterban binnen de Nederlandse samenleving, met name in Amsterdam Nieuw-West als doel gesteld. Via verschillende activiteiten werkt Marhaba aan onderlinge saamhorigheid, respect en solidariteit binnen de eigen gemeenschap en deze ook met anderen te stimuleren.

Marhaba behartigt vooral de belangen van haar achterban. Als bewonersgroep willen wij als trefpunt fungeren waar onze achterban spontaan en laagdrempelig kan ontmoeten en informatie uitwisselen. Ook zijn wij een schakel voor algemene instellingen en onze achterban. In deze zin wil Marhaba ook een signalerende rol vervullen.

Marhaba tracht haar doelen te verwezenlijken door:

  1. het organiseren van sociaal-culturele activiteiten
  2. voorlichtingsbijeenkomsten
  3. spreekuren
  4. beter bewegen
  5. thematische debatten
  6. het verstrekken van informatie
  7. het realiseren van verschillende cursussen.